Rijbewijskeuring van de baan. Opinie

Posted on 6 september 2012

0


Negen tot vijf mensen kunnen erg agressief worden in onverwachte omstandigheden.

Dankzij een motie van Farshad Bashir van de SP eind juni j.l. is per direct de extra medische keuring voor adhd na het behalen van het rijbewijs van de baan, ook de herhaling van deze keuring elke drie jaar is gestopt. De extra medische keuring was sinds 2003 een smet op het Nederlandse beleid.

In een rechtsstaat is het verboden op grond van statistiek een bepaalde groep mensen uit te sluiten.

Adhd is geen officiele medische diagnose (zie Gustaaf Bos elders op deze site) en zowieso kan het juridisch niet dat mensen worden afgerekend op hun lidmaatschap van een groep. De wetgeving is discriminerend en bovendien onjuist. Adhd-ers rijden namelijk juist beter, ze reageren sneller in acute onverwachte omstandigheden. Als er een kind de weg op schiet kan er maar beter een adhd-er achter het stuur zitten. Statistisch althans, want over 1 persoon zeggen gemiddelden niets. Zoals ook de Radboud zegt: adhd-ers verschillen onderling zo dat het zinloos is algemene uitspraken over de adhd-er te doen. Woordenschat, associatievermogen, creativiteit, inhibitievermogen, impulsiviteit, concentratie zijn wel te meten, maar de adhd-groep vertoont een te divers beeld om iets algemeens over de groep te kunnen zeggen, hoezeer de pharmaceutische sponsoren, de politiek en de media hier ook om roepen. (zie Add Hoc Magazine april 2012 ‘Radboud maakt adhd meetbaar’). En die verschillen die er wel gemeten werden, zijn alleen significant in relatie tot IQ opleiding en leeftijd van de proefpersoon. (doordat adhd-ers vaker een hoger IQ hebben, zit een zwakke schakel soms toch nog boven het gemiddelde)

Zowieso kan men geen wetgeving baseren op genetica, op statistiek of lidmaatschap van een groep. Dat is een grote schending van de grondwet. Dan zouden vrouwen een extra file inparkerings cursus a 270,- moeten volgen omdat ze vrouw zijn ook al kunnen ze fantastisch inparkeren. Of mannen een de weg vraag cursus a 270,- . In een rechtstaat mag iemand alleen veroordeeld worden op iets dat hij/zij daadwerkelijk zelf heeft gedaan, een individuele toetsing is altijd verplicht. Het is onbegrijpelijk dat de extra adhd- keuring zo lang heeft standgehouden ondanks de hemeltergende ongelijkheid en discriminatie.

Men mag beperkingen aan de rijbevoegdheid opleggen bij medicijnen die de rijvaardigheid beinvloeden. Maar ook dat is niet aan de orde: Ritalin (ea) bevordert nu juist de rijvaardigheid.

Adhd is een verzamelnaam voor allerhande informatie verwerkings varieteiten. Zowel ADD als ADHD vallen eronder maar deze DSM-categorie wordt feitelijk gebruikt voor werkelijk alles waar het medicijn tegen helpt. Volgens de Radbouduniversiteit zijn het minimaal vijf verschillende genen die met adhd geassocieerd worden. Men kan dus enkele of heel veel van deze genen erven. Hierdoor ontstaat een bonte verzameling van mensen die associatief, creatief, out of the box, impulsief, hyperactief of dagdromend zijn maar zelden allemaal tegelijkertijd. Adhd is een verzamelnaam en geen officiele medische diagnose. En zeker geen diagnose die juridische maatregelen tegen de hele groep rechtvaardigt.

Bij het invullen van de eigen verklaring bij het behalen van het rijbewijs, moet men invullen of je medicijnen slikt. Bij het slikken van adhd-medicijnen moest men sinds 2003 soms wel een half jaar wachten en 270,- (?) betalen voor de extra medische test, gedaan door iemand die niet echt wist wat adhd was. De test was een formaliteit: er werd niet echt iets getest, maar een krabbeltje gezet. Een extra verdienste voor het CBR. Deze vertraging zorgde er wel voor dat adhd-ers gediscrimineerd werden en dat de samenleving soms adhd-ers uitsloot. Hoeveel brandweermannen of ambulance chauffeurs, taxichauffeurs zijn erop deze manier tegen gehouden? Hoeveel mensen hebben hun werk verloren, omdat hun rijbewijs zo op zich liet wachten dat de werkgever maar een ander moest nemen? Welke schade heeft deze waanzin de afgelopen jaren de maatschappij gekost?

Het meest triest is de reden waarom de tweede kamer akkoord ging met het afschaffen van de keuring. Niet omdat men de rechtstaat en de eerste grondwet respecteerde. Niet uit respect voor de adhd-er die maar al te vaak levens redt met zijn rijbewijs als ambulance of brandweerman m/v. Nee, de redenen waarom de kamer de regeling afschafte zijn beschamend:

1. De KNMG weigerde medische verklaringen af te geven. Dit overkoepelend orgaan dat opkomt voor belangen van artsen raadde aangesloten artsen af om mee te werken aan het schrijven van medische verklaringen

De KNMG had ook kunnen besluiten tot een heel andere brief: adhd is geen medisch feit en niet objectief meetbaar, de adhd-ers zijn te divers en hun rijvaardigheid is volgens sommige testen nu juist beter. Maar dat schreven ze niet. Net als de PvvP zich al eerder belachelijk maakte met een rapport aan de minister waarin ze stellen dat adhd gelijk staat aan een alcohol promilage van 05%. Voor de duidelijkheid: alcohol maakt reactisnelheden trager, adhd is juist het omgekeerde: snelle reactie en meer overzicht in onverwachte situaties. Het neerbuigende en agressieve rapport van de PvvP stelt deze hele organisatie in een kwaad daglicht, ook temeer ze herhaaldelijk hun bronnen niet meer konden traceren.

2. En de beschamende tweede reden: Europese eenwording. De rijbewijs wetgeving in Europa wordt steeds meer op elkaar afgestemd en adhd is in geen enkel ander land een reden voor een extra keuring.

Het zou chique zijn als de minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)excuses zou aanbieden aan acht jaar lang waanzin en discriminerende wetgeving. Vals statistisch onderzoek dat zou aantonen dat adhd-ers vaker ongelukken veroorzaken blijken echt frauduleus, het tegendeel blijkt het geval. Ze zou lering moeten trekken uit deze gang van zaken en haar informanten onder de loep moeten nemen. Het zou de minister sieren als zij zich zou ontdoen van deze pharmaceutische lobby die zich nu ook al bemoeit met wetgeving.

Dat het CBR van haar zowel de taak als keurmeester als van slager krijgt toebedeeld voorspelt weinig goeds. Als het CBR zoveel geld ontvangt voor het doen van extra medische keuringen zal het een dief van eigen portomonaie zijn, als het straks ook de autisten en hun extra keuringen zal moeten afschaffen. Gelukkig bestaat er geen medicijn tegen autisme anders hadden zij dit verplicht moeten melden en was het kassa voor het CBR. Of iemand nu voor behandeling staat ingeschreven voor een aandoening zou nooit tegen iemand gebruikt mogen worden. Het al dan niet behalen van het rijbewijs moet puur op rijvaardigheden gebaseerd zijn, niet op iemands medische dossier. De minister zou patienten en clienten moeten verzekeren dat dit nooit meer gebeurt: vermenging van hulpverlening en rijbewijstesten. Sommige mensen schrijven zich nergens meer in uit angst voor hoge extra kosten bij het afhalen van hun rijbewijs dat ze voor hun werk nodig hebben. De stigmatisering van mensen die zich inschrijven bij hulpverleningstrajecten is compleet als dit dergelijke grote gevolgen heeft. Iemand die slechts in weinig mate last ergens van heeft zal zich niet melden bij cursussen die gegeven worden door officiele instanties, omdat inschrijvingen hierbij verregaande gevolgen met zich meebrengt. Instanties zouden hiertegen feller moeten protesteren, omdat al hun pogingen om autisme en adhd en add ook in milde gevallen bespreekbaarder te maken en ook mensen met werk en een carriere erbij te betrekken. Door niet te protesteren als adhd-ers als groep en masse ontoerekeningsvatbaar worden te bestempelen drijven ze een kloof tussen zichzelf en hun clienten. De clienten haken massaal af door misbruik van hun patientendossier en nemen hun toevlucht in informele patientenclubjes zonder registratie en stigma.

Nog nooit is er zo’n verstekkende wetgeving verzonnen op een medische gesteldheid die wetenschappelijk niet bestaat: adhd is een verzamelnaam in hulpverlenersland, een geuzennaam voo r onszelf, het is alsof je zegt: alle homo’s of alle zwarten of alle vrouwen kunnen niet autorijden. Het is een schande dat dit zo lang heeft kunnen voortbestaan, en een schande dat Europa eraan te pas heeft moeten komen om het te stoppen. De artsenvereniging KNMG maakt zichzelf onsterfelijk belachelijk door niet meteen in een persbericht te zeggen: adhd-ers zijn te verschillend er is niets algemeens over rijvaardigheid over te zeggen, wat adhd betekent voor de persoon en zijn informatie filtering en reactivermogen, kan alleen vastgesteld worden met het gewone rijexamen, het examen dat er al is voor iedereen gelijk.

Posted in: juridisch, opinie